ERZURUM AZİZİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhalesi

İlçemize bağlı Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'na ait kantin yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 5 l/g maddeleri gereğince, pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. İlk teklifler yazılı olarak alınacak olup, daha sonra sözlü arttırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.
Kantin İhalesi

 

KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULUN ADI

Okulun Adı                                               :Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu

İlıale Tarihi ve Saat                                   :  29/11/2019 Cuma     Saat :10:00

Öğrenci Sayısı           : 290                        Personel Sayısı : 22

Yer: Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonu Aziziye/Erzurum

1-  İhaleye Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1)   Dilekçe (Milli Eğitim Müdürlüğümden temin edilecektir.)

2)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3)   Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alman Adli Sicil Belgesi (6 aylık süreyi aşmamış olacak (Asıl veya tasdikli fotokopisi olacak)

4)   Adrese Dayalı İkametgâh İlmühaberi

5)   İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)

6)   Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi (Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)belgelerinin aslı veya tasdikli fotokopileri olacak.)

7)   Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge.

8)   İhaleden men yasağı olmadığına dair belge (Bağlı olduğu Meslek Odasından)

9)   Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge (Bağlı olduğu Meslek Odasından veya Yakutiye. Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden belge)

10)         İhaleye ve vekâleten girecek kişilerin ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgâh İlmühaberi ve noter tasdikli vekâletnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.

I l) İhaleye Tüzel Kişi katılacaksa sicil kaydı,

12) Teklif Mektubu (Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)

2-            Muhammen Bedel (Yıllık)                          : 4.250,00-TL (180 iş günü)

3-            Geçici Teminat Bedeli                              :  Verilen teklifin en az %3 ü kadar olacaktır(Aziziye                          Mal                  Müdürlüğüne yatırılan makbuz

 Mal Müdürlüğünden Makbuz veya banka geçici teminat mektubu)

4-            Kesin Teminat Bedeli: İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından 1 yıllık kira bedelinin % 6'sı oranında Kesin Teminat alınır. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Yeni Türk Lirası, Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller kabul edilecek veya Aziziye Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.

5-            İhale uhdesinde kalan yükleniciden kesin teminat alındıktan sonra geçici teminatı iade edilecektir. (İhale uhdesinde kaldığı halde vazgeçen kişinin geçici veya kesin teminatı iade edilmeyerek hazineye ırat kaydedilir. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları iade edilecektir.

6-            İhale Uhdesinde kalan yüklenici tarafından Kesin Teminat yatırıldığına dair makbuz müdürlüğümüze ibraz edildikten sonra tebligatı müteakip (5) gün içerisinde Okul Aile Birliğince sözleşme yapılması için ilgili okul ve kurum müdürlüğüne bildirilir. (5) gün içerisinde kesin teminatını yatırmayan yüklenicinin uhdesinde kalan ihale iptal edilir. (Bu husus yükleniciye ayrıca yazı ile bildirilir.)

7-            Sözleşme yapıldıktan sonra kantin yeri Okul Aile Birliği ve okul idaresince düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir ve faal duruma getirilir.

8-            İşletme hakkı verilen yerde bir önceki yüklenicinin eşyaları bulunuyorsa yapılan sabit tesis

masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. 

9-            3100 sayılı Kanun gereğince, yüklenicinin ödeme kaydedici cihaz(yazar kasa) kullanması mecburidir.

10-         Okııl kantinleri bizzat yükleniciler tarafından çalıştırılacaktır.                                 

11-         Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri yıllık işletme bedeline ayrıca ilave edilir.

12-         İhaleye katılacaklar ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

13-         Konu hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir. Ayrıca, diğer hususlar şartnamede belirtilmiştir.

 

14­­-     İLGİLİLERE DUYURULUR      

E80 Karayolu Aziziye Kaymakamlığı Binası Aziziye/ ERZURUM - (0442) 631 30 62

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.