ERZURUM AZİZİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AZİZİYE ATATÜRK ORTAOKULU KANTİN İHALE İLANI

İlçemize bağlı aşağıda ismi yazılı okula ait kantin yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 5 l/g maddeleri gereğince, pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. İlk teklifler yazılı olarak alınacak olup, daha sonra sözlü arttırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.  
AZİZİYE ATATÜRK ORTAOKULU KANTİN İHALE İLANI

 

İLAN

 

İlçemize bağlı aşağıda ismi yazılı okula ait kantin yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 5 l/g maddeleri gereğince, pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. İlk teklifler yazılı olarak alınacak olup, daha sonra sözlü arttırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.

 

KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULUN ADI

 

Okulun Adı                                               : Aziziye Atatürk Ortaokulu

 

İlıale Tarihi ve Saati                                  : 02/10/2015   Saat: 14:00

 

Öğrenci Sayısı                                           : 420

 

Yer: Hükümet Konağıİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon odası Aziziye/Erzurum

 

 1. İhaleye Müracaat İçin İstenen Belgeler:

 

 1. Dilekçe (Milli Eğitim Müdürlüğümden temin edilecektir.)

 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 3. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alman Adli Sicil Belgesi (6 aylık süreyi aşmamış olacak (Asıl veya tasdikli fotokopisi olacak)

 4. Adrese Dayalı İkametgâh İlmühaberi

 5. İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden temin edilecektir.)

 6. Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi (Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)belgeleri aslı veya tasdikli fotokopileri olacak.)

 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge.

 8. İhaleden men yasağı olmadığına dair belge (Bağlı olduğu Meslek Odasından)

 9. Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge (Bağlı olduğu Meslek Odasından veya Yakutiye. Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden belge)

 10. İhaleye vekâleten girecek kişilerin ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgâh İlmühaberi ve noter tasdikli vekâletnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.

  I l) İhaleye Tüzel Kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri,

  12) Teklif Mektubu (Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)

 

 1. Muhammen Bedel (Yıllık)                                :2.700,00 -TL

 2. Geçici Teminat Bedeli                                   :81.00TL(Aziziye Mal Müdürlüğüne yatırılan

  Makbuzu veya banka geçici teminat dekontu)

 3. Kesin Teminat Bedeli: İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından 1 yıllık kira bedelinin % 6´sı oranında Kesin Teminat alınır. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Yeni Türk Lirası, Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller kabul edilecek veya Aziziye Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.

 4. İhale uhdesinde kalan yükleniciden kesin teminat alındıktan sonra geçici teminatı iade edilecektir. (İhale uhdesinde kaldığı halde vazgeçen kişinin geçici veya kesin teminatı iade edilmeyerek hazineye ırat kaydedilir. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları iade edilecektir.

 5. İhale Uhdesinde kalan yüklenici tarafından Kesin Teminat yatırıldığına dair makbuz müdürlüğümüze ibraz edildikten sonra tebligatı müteakip (5) gün içerisinde Okul Aile Birliğince sözleşme yapılması için ilgili okul ve kurum müdürlüğüne bildirilir. (5) gün içerisinde kesin teminatını yatırmayan yüklenicinin uhdesinde kalan ihale iptal edilir. (Bu husus yükleniciye ayrıca yazı ile bildirilir.)

 6. Sözleşme yapıldıktan sonra kantin yeri Okul Aile Birliği ve okul idaresince düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir ve faal duruma getirilir.

 7. İşletme hakkı verilen yerde bir önceki yüklenicinin eşyaları bulunuyorsa yapılan sabit tesis

  masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.   

 8. 3100 sayılı Kanun gereğince, yüklenicinin ödeme kaydedici cihaz(yazar kasa) kullanması mecburidir.

 9. Okııl kantinleri bizzat yükleniciler tarafından çalıştırılacaktır.                                                 

 10. Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri yıllık işletme bedeline ayrıca ilave edilir.

 11. İhaleye katılacaklar ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 12. Konu hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü´nden bilgi alınabilir. Ayrıca, diğer hususlar şartnamede belirtilmiştir.

İLGİLİLERE DUYRULUR

E80 Karayolu Aziziye Kaymakamlığı Binası Aziziye/ ERZURUM - (0442) 631 30 62

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.